Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "resourceful" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tài nguyên" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Resourceful

[Tài nguyên]
/risɔrsfəl/

adjective

1. Having inner resources

 • Adroit or imaginative
 • "Someone who is resourceful is capable of dealing with difficult situations"
 • "An able and resourceful politician"
 • "The most resourceful cook in town"
  synonym:
 • resourceful

1. Có tài nguyên nội bộ

 • Adroit hoặc tưởng tượng
 • "Một người tháo vát có khả năng xử lý các tình huống khó khăn"
 • "Một chính trị gia có khả năng và tháo vát"
 • "Đầu bếp tháo vát nhất trong thị trấn"
  từ đồng nghĩa:
 • tháo vát

Examples of using

He's clever and resourceful.
Anh ấy thông minh và tháo vát.