Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "repose" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "repose" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Repose

[Nghỉ ngơi]
/ripoʊz/

noun

1. Freedom from activity (work or strain or responsibility)

 • "Took his repose by the swimming pool"
  synonym:
 • rest
 • ,
 • ease
 • ,
 • repose
 • ,
 • relaxation

1. Tự do khỏi hoạt động (công việc, căng thẳng hoặc trách nhiệm)

 • "Anh ấy nghỉ ngơi bên bể bơi"
  từ đồng nghĩa:
 • nghỉ ngơi
 • ,
 • dễ chịu
 • ,
 • thư giãn

2. The absence of mental stress or anxiety

  synonym:
 • peace
 • ,
 • peacefulness
 • ,
 • peace of mind
 • ,
 • repose
 • ,
 • serenity
 • ,
 • heartsease
 • ,
 • ataraxis

2. Sự vắng mặt của căng thẳng tinh thần hoặc lo lắng

  từ đồng nghĩa:
 • hòa bình
 • ,
 • sự bình yên
 • ,
 • an tâm
 • ,
 • nghỉ ngơi
 • ,
 • thanh thản
 • ,
 • đau lòng
 • ,
 • trục nhĩ

3. A disposition free from stress or emotion

  synonym:
 • repose
 • ,
 • quiet
 • ,
 • placidity
 • ,
 • serenity
 • ,
 • tranquillity
 • ,
 • tranquility

3. Một khuynh hướng không bị căng thẳng hoặc cảm xúc

  từ đồng nghĩa:
 • nghỉ ngơi
 • ,
 • yên tĩnh
 • ,
 • êm dịu
 • ,
 • thanh thản

verb

1. Put or confide something in a person or thing

 • "These philosophers reposed the law in the people"
  synonym:
 • repose

1. Đặt hoặc tâm sự điều gì đó trong một người hoặc một vật

 • "Những triết gia này đã áp đặt lại luật pháp trong nhân dân"
  từ đồng nghĩa:
 • nghỉ ngơi

2. Be inherent or innate in

  synonym:
 • rest
 • ,
 • reside
 • ,
 • repose

2. Vốn có hoặc bẩm sinh trong

  từ đồng nghĩa:
 • nghỉ ngơi
 • ,
 • cư trú

3. Lie when dead

 • "Mao reposes in his mausoleum"
  synonym:
 • repose

3. Nói dối khi đã chết

 • "Mao an nghỉ trong lăng mộ của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • nghỉ ngơi

4. Lean in a comfortable resting position

 • "He was reposing on the couch"
  synonym:
 • recumb
 • ,
 • repose
 • ,
 • recline

4. Nghiêng người trong tư thế nghỉ ngơi thoải mái

 • "Anh ấy đang ngồi trên ghế dài"
  từ đồng nghĩa:
 • ngồi xuống
 • ,
 • nghỉ ngơi
 • ,
 • ngả lưng

5. Put in a horizontal position

 • "Lay the books on the table"
 • "Lay the patient carefully onto the bed"
  synonym:
 • lay
 • ,
 • put down
 • ,
 • repose

5. Đặt ở vị trí nằm ngang

 • "Đặt sách lên bàn"
 • "Đặt bệnh nhân cẩn thận lên giường"
  từ đồng nghĩa:
 • nằm
 • ,
 • đặt xuống
 • ,
 • nghỉ ngơi

6. To put something (eg trust) in something

 • "The nation reposed its confidence in the king"
  synonym:
 • repose

6. To put something (e.g. trust) in something (để đặt một cái gì đó (ví dụ như tin tưởng) vào một cái gì đó

 • "Đất nước lấy lại niềm tin vào nhà vua"
  từ đồng nghĩa:
 • nghỉ ngơi