Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "renovation" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "cải tạo" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Renovation

[Cải tạo]
/rɛnəveʃən/

noun

1. The act of improving by renewing and restoring

 • "They are pursuing a general program of renovation to the entire property"
 • "A major overhal of the healthcare system was proposed"
  synonym:
 • renovation
 • ,
 • redevelopment
 • ,
 • overhaul

1. Hành động cải thiện bằng cách làm mới và khôi phục

 • "Họ đang theo đuổi một chương trình đổi mới chung cho toàn bộ tài sản"
 • "Một sự thay đổi lớn của hệ thống chăm sóc sức khỏe đã được đề xuất"
  từ đồng nghĩa:
 • cải tạo
 • ,
 • tái phát triển
 • ,
 • đại tu

2. The state of being restored to its former good condition

 • "The inn was a renovation of a colonial house"
  synonym:
 • renovation
 • ,
 • restoration
 • ,
 • refurbishment

2. Tình trạng được khôi phục lại tình trạng tốt trước đây của nó

 • "Nhà trọ là một sự cải tạo của một ngôi nhà thuộc địa"
  từ đồng nghĩa:
 • cải tạo
 • ,
 • phục hồi
 • ,
 • tân trang