Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remind" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nhắc nhở" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Remind

[Nhắc nhở]
/rimaɪnd/

verb

1. Put in the mind of someone

 • "Remind me to call mother"
  synonym:
 • remind

1. Đặt trong tâm trí của một ai đó

 • "Nhắc tôi gọi mẹ"
  từ đồng nghĩa:
 • nhắc nhở

2. Assist (somebody acting or reciting) by suggesting the next words of something forgotten or imperfectly learned

  synonym:
 • prompt
 • ,
 • remind
 • ,
 • cue

2. Hỗ trợ (ai đó hành động hoặc đọc thuộc lòng) bằng cách gợi ý những từ tiếp theo của một cái gì đó bị lãng quên hoặc học hỏi không hoàn hảo

  từ đồng nghĩa:
 • nhắc nhở
 • ,
 • gợi ý

Examples of using

If you don't remind me, I'll forget.
Nếu bạn không nhắc tôi, tôi sẽ quên.
Hyacinths and fresh-cut grass remind me of my childhood.
Hyacinths và cỏ tươi cắt làm tôi nhớ về thời thơ ấu của tôi.
Will you remind me to mail these letters?
Bạn sẽ nhắc tôi gửi những lá thư này chứ?