Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remarkable" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đáng chú ý" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Remarkable

[Đáng chú ý]
/rɪmɑrkəbəl/

adjective

1. Unusual or striking

 • "A remarkable sight"
 • "Such poise is singular in one so young"
  synonym:
 • remarkable
 • ,
 • singular

1. Bất thường hoặc nổi bật

 • "Một cảnh tượng đáng chú ý"
 • "Đĩnh đạc như vậy là số ít trong một người rất trẻ"
  từ đồng nghĩa:
 • đáng chú ý
 • ,
 • số ít

2. Worthy of notice

 • "A noteworthy fact is that her students rarely complain"
 • "A remarkable achievement"
  synonym:
 • noteworthy
 • ,
 • remarkable

2. Đáng chú ý

 • "Một sự thật đáng chú ý là học sinh của cô hiếm khi phàn nàn"
 • "Một thành tích đáng nể"
  từ đồng nghĩa:
 • đáng chú ý

Examples of using

This is remarkable.
Điều này thật đáng chú ý.
She achieved remarkable results.
Cô đã đạt được kết quả đáng chú ý.
He was able to put up remarkable performances at the sports competition.
Anh ấy đã có thể đưa ra những màn trình diễn đáng chú ý tại cuộc thi thể thao.