Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "release" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "phát hành" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Release

[Phát hành]
/rilis/

noun

1. Merchandise issued for sale or public showing (especially a record or film)

 • "A new release from the london symphony orchestra"
  synonym:
 • release

1. Hàng hóa được phát hành để bán hoặc hiển thị công cộng (đặc biệt là một hồ sơ hoặc phim)

 • "Một bản phát hành mới từ dàn nhạc giao hưởng london"
  từ đồng nghĩa:
 • phát hành

2. The act of liberating someone or something

  synonym:
 • liberation
 • ,
 • release
 • ,
 • freeing

2. Hành động giải phóng ai đó hoặc một cái gì đó

  từ đồng nghĩa:
 • giải phóng
 • ,
 • phát hành

3. A process that liberates or discharges something

 • "There was a sudden release of oxygen"
 • "The release of iodine from the thyroid gland"
  synonym:
 • release

3. Một quá trình giải phóng hoặc xả một cái gì đó

 • "Đã có một sự giải phóng oxy đột ngột"
 • "Giải phóng iốt từ tuyến giáp"
  từ đồng nghĩa:
 • phát hành

4. An announcement distributed to members of the press in order to supplement or replace an oral presentation

  synonym:
 • handout
 • ,
 • press release
 • ,
 • release

4. Một thông báo được phân phát cho các thành viên báo chí để bổ sung hoặc thay thế một bài thuyết trình

  từ đồng nghĩa:
 • bản tin
 • ,
 • thông cáo báo chí
 • ,
 • phát hành

5. The termination of someone's employment (leaving them free to depart)

  synonym:
 • dismissal
 • ,
 • dismission
 • ,
 • discharge
 • ,
 • firing
 • ,
 • liberation
 • ,
 • release
 • ,
 • sack
 • ,
 • sacking

5. Chấm dứt việc làm của ai đó (để họ tự do khởi hành)

  từ đồng nghĩa:
 • sa thải
 • ,
 • bỏ sót
 • ,
 • xả
 • ,
 • bắn
 • ,
 • giải phóng
 • ,
 • phát hành
 • ,
 • bao tải

6. Euphemistic expressions for death

 • "Thousands mourned his passing"
  synonym:
 • passing
 • ,
 • loss
 • ,
 • departure
 • ,
 • exit
 • ,
 • expiration
 • ,
 • going
 • ,
 • release

6. Biểu hiện uyển ngữ cho cái chết

 • "Hàng ngàn người thương tiếc đi qua"
  từ đồng nghĩa:
 • đi qua
 • ,
 • mất mát
 • ,
 • khởi hành
 • ,
 • lối ra
 • ,
 • hết hạn
 • ,
 • sẽ đi
 • ,
 • phát hành

7. A legal document evidencing the discharge of a debt or obligation

  synonym:
 • acquittance
 • ,
 • release

7. Một văn bản pháp lý chứng minh việc xả nợ hoặc nghĩa vụ

  từ đồng nghĩa:
 • tha bổng
 • ,
 • phát hành

8. A device that when pressed will release part of a mechanism

  synonym:
 • release
 • ,
 • button

8. Một thiết bị khi được nhấn sẽ giải phóng một phần của cơ chế

  từ đồng nghĩa:
 • phát hành
 • ,
 • nút

9. Activity that frees or expresses creative energy or emotion

 • "She had no other outlet for her feelings"
 • "He gave vent to his anger"
  synonym:
 • release
 • ,
 • outlet
 • ,
 • vent

9. Hoạt động giải phóng hoặc thể hiện năng lượng sáng tạo hoặc cảm xúc

 • "Cô ấy không có lối thoát nào khác cho cảm xúc của mình"
 • "Anh ấy đã trút giận lên"
  từ đồng nghĩa:
 • phát hành
 • ,
 • cửa hàng
 • ,
 • lỗ thông hơi

10. The act of allowing a fluid to escape

  synonym:
 • spill
 • ,
 • spillage
 • ,
 • release

10. Hành động cho phép chất lỏng thoát ra

  từ đồng nghĩa:
 • tràn
 • ,
 • phát hành

11. A formal written statement of relinquishment

  synonym:
 • release
 • ,
 • waiver
 • ,
 • discharge

11. Một tuyên bố chính thức từ bỏ

  từ đồng nghĩa:
 • phát hành
 • ,
 • từ bỏ
 • ,
 • xả

12. (music) the act or manner of terminating a musical phrase or tone

  synonym:
 • release
 • ,
 • tone ending

12. (âm nhạc) hành động hoặc cách chấm dứt một cụm từ hoặc giai điệu âm nhạc

  từ đồng nghĩa:
 • phát hành
 • ,
 • giai điệu kết thúc

verb

1. Release, as from one's grip

 • "Let go of the door handle, please!"
 • "Relinquish your grip on the rope--you won't fall"
  synonym:
 • let go of
 • ,
 • let go
 • ,
 • release
 • ,
 • relinquish

1. Phát hành, như từ sự kìm kẹp của một người

 • "Hãy buông tay nắm cửa, làm ơn!"
 • "Xua đuổi sự kìm kẹp của bạn trên sợi dây - bạn sẽ không ngã"
  từ đồng nghĩa:
 • buông tay
 • ,
 • phát hành
 • ,
 • từ bỏ

2. Grant freedom to

 • Free from confinement
  synonym:
 • free
 • ,
 • liberate
 • ,
 • release
 • ,
 • unloose
 • ,
 • unloosen
 • ,
 • loose

2. Trao tự do

 • Không bị giam cầm
  từ đồng nghĩa:
 • miễn phí
 • ,
 • giải phóng
 • ,
 • phát hành
 • ,
 • không may
 • ,
 • không được khuyến khích
 • ,
 • lỏng lẻo

3. Let (something) fall or spill from a container

 • "Turn the flour onto a plate"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • release

3. Để (một cái gì đó) rơi hoặc tràn từ một container

 • "Biến bột thành đĩa"
  từ đồng nghĩa:
 • quay
 • ,
 • phát hành

4. Prepare and issue for public distribution or sale

 • "Publish a magazine or newspaper"
  synonym:
 • publish
 • ,
 • bring out
 • ,
 • put out
 • ,
 • issue
 • ,
 • release

4. Chuẩn bị và phát hành để phân phối hoặc bán công khai

 • "Xuất bản một tạp chí hoặc tờ báo"
  từ đồng nghĩa:
 • xuất bản
 • ,
 • mang ra
 • ,
 • đưa ra
 • ,
 • vấn đề
 • ,
 • phát hành

5. Eliminate (a substance)

 • "Combustion products are exhausted in the engine"
 • "The plant releases a gas"
  synonym:
 • exhaust
 • ,
 • discharge
 • ,
 • expel
 • ,
 • eject
 • ,
 • release

5. Loại bỏ (một chất)

 • "Sản phẩm đốt đã cạn kiệt trong động cơ"
 • "Nhà máy giải phóng khí"
  từ đồng nghĩa:
 • ống xả
 • ,
 • xả
 • ,
 • trục xuất
 • ,
 • đẩy ra
 • ,
 • phát hành

6. Generate and separate from cells or bodily fluids

 • "Secrete digestive juices"
 • "Release a hormone into the blood stream"
  synonym:
 • secrete
 • ,
 • release

6. Tạo và tách khỏi các tế bào hoặc chất lỏng cơ thể

 • "Nước tiêu hóa bí mật"
 • "Giải phóng một hormone vào dòng máu"
  từ đồng nghĩa:
 • tiết ra
 • ,
 • phát hành

7. Make (information) available for publication

 • "Release the list with the names of the prisoners"
  synonym:
 • free
 • ,
 • release

7. Làm cho (thông tin) có sẵn để xuất bản

 • "Phát hành danh sách với tên của các tù nhân"
  từ đồng nghĩa:
 • miễn phí
 • ,
 • phát hành

8. Part with a possession or right

 • "I am relinquishing my bedroom to the long-term house guest"
 • "Resign a claim to the throne"
  synonym:
 • release
 • ,
 • relinquish
 • ,
 • resign
 • ,
 • free
 • ,
 • give up

8. Một phần với quyền sở hữu hoặc quyền

 • "Tôi đang từ bỏ phòng ngủ của mình cho vị khách dài hạn"
 • "Từ chức một yêu sách lên ngôi"
  từ đồng nghĩa:
 • phát hành
 • ,
 • từ bỏ
 • ,
 • từ chức
 • ,
 • miễn phí

9. Release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or physical decomposition

  synonym:
 • release
 • ,
 • free
 • ,
 • liberate

9. Giải phóng (khí hoặc năng lượng) là kết quả của phản ứng hóa học hoặc phân hủy vật lý

  từ đồng nghĩa:
 • phát hành
 • ,
 • miễn phí
 • ,
 • giải phóng

10. Make (assets) available

 • "Release the holdings in the dictator's bank account"
  synonym:
 • unblock
 • ,
 • unfreeze
 • ,
 • free
 • ,
 • release

10. Làm cho (tài sản) có sẵn

 • "Phát hành nắm giữ trong tài khoản ngân hàng của nhà độc tài"
  từ đồng nghĩa:
 • bỏ chặn
 • ,
 • giải phóng
 • ,
 • miễn phí
 • ,
 • phát hành

Examples of using

Tom forgot to release the brake.
Tom quên nhả phanh.
The police will release the victim's name after they have notified his next of kin.
Cảnh sát sẽ tiết lộ tên của nạn nhân sau khi họ thông báo cho thân nhân của mình.
He ordered them to release the prisoner.
Anh ra lệnh cho họ thả tù nhân.