Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rejuvenation" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "trẻ hóa" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Rejuvenation

[Trẻ hóa]
/rɪʤuvəneʃən/

noun

1. The phenomenon of vitality and freshness being restored

 • "The annual rejuvenation of the landscape"
  synonym:
 • rejuvenation
 • ,
 • greening

1. Hiện tượng sức sống và sự tươi mới đang được phục hồi

 • "Sự trẻ hóa cảnh quan hàng năm"
  từ đồng nghĩa:
 • trẻ hóa
 • ,
 • phủ xanh

2. The act of restoring to a more youthful condition

  synonym:
 • rejuvenation

2. Hành động khôi phục lại tình trạng trẻ trung hơn

  từ đồng nghĩa:
 • trẻ hóa