Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "regent" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "nhiếp chính" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Regent

[Nhiếp chính]
/riʤənt/

noun

1. Members of a governing board

  synonym:
 • regent
 • ,
 • trustee

1. Thành viên của một hội đồng quản trị

  từ đồng nghĩa:
 • nhiếp chính
 • ,
 • người được ủy thác

2. Someone who rules during the absence or incapacity or minority of the country's monarch

  synonym:
 • regent

2. Người cai trị trong thời gian vắng mặt, mất năng lực hoặc thiểu số của quốc vương trong nước

  từ đồng nghĩa:
 • nhiếp chính

adjective

1. Acting or functioning as a regent or ruler

 • "Prince-regent"
  synonym:
 • regent(ip)

1. Hoạt động hoặc hoạt động như một nhiếp chính hoặc người cai trị

 • "Hoàng tử nhiếp chính"
  từ đồng nghĩa:
 • nhiếp chính(ip)