Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "refurbishment" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ tân trang sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Refurbishment

[Cải tạo]
/rifərbɪʃmənt/

noun

1. The state of being restored to its former good condition

 • "The inn was a renovation of a colonial house"
  synonym:
 • renovation
 • ,
 • restoration
 • ,
 • refurbishment

1. Tình trạng được khôi phục lại tình trạng tốt trước đây

 • "Nhà trọ là một cuộc cải tạo của một ngôi nhà thuộc địa"
  từ đồng nghĩa:
 • cải tạo
 • ,
 • phục hồi
 • ,
 • tân trang