Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "recent" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "gần đây" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Recent

[Gần đây]
/risənt/

noun

1. Approximately the last 10,000 years

  synonym:
 • Holocene
 • ,
 • Holocene epoch
 • ,
 • Recent
 • ,
 • Recent epoch

1. Khoảng 10.000 năm qua

  từ đồng nghĩa:
 • Holocen
 • ,
 • Kỷ nguyên Holocene
 • ,
 • Gần đây
 • ,
 • Kỷ nguyên gần đây

adjective

1. New

 • "Recent graduates"
 • "A recent addition to the house"
 • "Recent buds on the apple trees"
  synonym:
 • recent

1. Mới

 • "Sinh viên tốt nghiệp gần đây"
 • "Một bổ sung gần đây cho ngôi nhà"
 • "Nồi gần trên cây táo"
  từ đồng nghĩa:
 • gần đây

2. Of the immediate past or just previous to the present time

 • "A late development"
 • "Their late quarrel"
 • "His recent trip to africa"
 • "In recent months"
 • "A recent issue of the journal"
  synonym:
 • late(a)
 • ,
 • recent

2. Của quá khứ ngay lập tức hoặc chỉ trước thời điểm hiện tại

 • "Một sự phát triển muộn"
 • "Cuộc cãi vã muộn của họ"
 • "Chuyến đi gần đây của anh ấy đến châu phi"
 • "Trong những tháng gần đây"
 • "Một vấn đề gần đây của tạp chí"
  từ đồng nghĩa:
 • muộn (a)
 • ,
 • gần đây

Examples of using

Internal division within the Labor Party was one of the factors which led to its defeat at the recent election.
Sự phân chia nội bộ trong Đảng Lao động là một trong những yếu tố dẫn đến thất bại của nó tại cuộc bầu cử gần đây.
A recent drop in house prices will help first home buyers to achieve their dream of owning their own home.
Giá nhà giảm gần đây sẽ giúp những người mua nhà đầu tiên đạt được ước mơ sở hữu nhà riêng của họ.
Learning esperanto, as recent university researches prove, makes foreign language acquisition easier and quicker.
Học esperanto, như các nghiên cứu đại học gần đây chứng minh, làm cho việc tiếp thu ngoại ngữ dễ dàng và nhanh chóng hơn.