Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "receipts" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "biên lai" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Receipts

[Biên lai]
/rɪsits/

noun

1. The entire amount of income before any deductions are made

  synonym:
 • gross
 • ,
 • revenue
 • ,
 • receipts

1. Toàn bộ thu nhập trước khi thực hiện bất kỳ khoản khấu trừ nào

  từ đồng nghĩa:
 • tổng
 • ,
 • doanh thu
 • ,
 • biên lai

Examples of using

Our receipts for the month will just pay these expenses.
Biên lai của chúng tôi trong tháng sẽ chỉ trả các chi phí này.