Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quorum" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đại biểu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Quorum

[Đại biểu]
/kwɔrəm/

noun

1. A gathering of the minimal number of members of an organization to conduct business

    synonym:
  • quorum

1. Tập hợp số lượng thành viên tối thiểu của một tổ chức để tiến hành kinh doanh

    từ đồng nghĩa:
  • đại biểu