Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quiver" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "quiver" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Quiver

[Run rẩy]
/kwɪvər/

noun

1. An almost pleasurable sensation of fright

 • "A frisson of surprise shot through him"
  synonym:
 • frisson
 • ,
 • shiver
 • ,
 • chill
 • ,
 • quiver
 • ,
 • shudder
 • ,
 • thrill
 • ,
 • tingle

1. Một cảm giác sợ hãi gần như thú vị

 • "Một cú bất ngờ bắn xuyên qua anh ta"
  từ đồng nghĩa:
 • frisson
 • ,
 • rùng mình
 • ,
 • thư giãn
 • ,
 • run rẩy
 • ,
 • hồi hộp
 • ,
 • ngứa ran

2. A shaky motion

 • "The shaking of his fingers as he lit his pipe"
  synonym:
 • shaking
 • ,
 • shakiness
 • ,
 • trembling
 • ,
 • quiver
 • ,
 • quivering
 • ,
 • vibration
 • ,
 • palpitation

2. Một chuyển động run rẩy

 • "Sự run rẩy của các ngón tay khi anh ấy châm tẩu thuốc"
  từ đồng nghĩa:
 • lắc
 • ,
 • run rẩy
 • ,
 • rung động
 • ,
 • đánh trống ngực

3. Case for holding arrows

  synonym:
 • quiver

3. Trường hợp giữ mũi tên

  từ đồng nghĩa:
 • run rẩy

4. The act of vibrating

  synonym:
 • vibration
 • ,
 • quiver
 • ,
 • quivering

4. Hành động rung

  từ đồng nghĩa:
 • rung động
 • ,
 • run rẩy

verb

1. Shake with fast, tremulous movements

 • "His nostrils palpitated"
  synonym:
 • quiver
 • ,
 • quake
 • ,
 • palpitate

1. Lắc với những động tác nhanh, run rẩy

 • "Lỗ mũi của anh ấy sờ nắn"
  từ đồng nghĩa:
 • run rẩy
 • ,
 • động đất
 • ,
 • sờ nắn

2. Move back and forth very rapidly

 • "The candle flickered"
  synonym:
 • flicker
 • ,
 • waver
 • ,
 • flitter
 • ,
 • flutter
 • ,
 • quiver

2. Di chuyển qua lại rất nhanh

 • "Ngọn nến nhấp nháy"
  từ đồng nghĩa:
 • nhấp nháy
 • ,
 • dao động
 • ,
 • flitter
 • ,
 • rung rinh
 • ,
 • run rẩy

3. Move with or as if with a regular alternating motion

 • "The city pulsated with music and excitement"
  synonym:
 • pulsate
 • ,
 • beat
 • ,
 • quiver

3. Di chuyển bằng hoặc như thể với chuyển động xen kẽ đều đặn

 • "Thành phố rung chuyển với âm nhạc và sự phấn khích"
  từ đồng nghĩa:
 • rung động
 • ,
 • đánh bại
 • ,
 • run rẩy

Examples of using

In mathematics, a quiver is a directed graph.
Trong toán học, rung là một đồ thị có hướng.