Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quintal" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tạ tinh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Quintal

[Quintal]
/kwɪntəl/

noun

1. A unit of weight equal to 100 kilograms

  synonym:
 • quintal

1. Một đơn vị trọng lượng bằng 100 kg

  từ đồng nghĩa:
 • tinh túy

2. A united states unit of weight equivalent to 100 pounds

  synonym:
 • hundredweight
 • ,
 • cwt
 • ,
 • short hundredweight
 • ,
 • centner
 • ,
 • cental
 • ,
 • quintal

2. Một đơn vị trọng lượng của hoa kỳ tương đương 100 pounds

  từ đồng nghĩa:
 • trăm cân
 • ,
 • cwt
 • ,
 • ngắn trăm cân
 • ,
 • trung tâm
 • ,
 • tinh túy