Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quietness" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "yên tĩnh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Quietness

[Yên tĩnh]
/kwaɪətnəs/

noun

1. The property of making no sound

  synonym:
 • quietness
 • ,
 • soundlessness

1. Tính chất không tạo ra âm thanh

  từ đồng nghĩa:
 • sự yên tĩnh
 • ,
 • vô thanh

2. A state of peace and quiet

  synonym:
 • tranquillity
 • ,
 • tranquility
 • ,
 • quietness
 • ,
 • quietude

2. Một trạng thái bình yên và tĩnh lặng

  từ đồng nghĩa:
 • yên tĩnh
 • ,
 • sự yên tĩnh