Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quiet" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "yên tĩnh" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Quiet

[Yên tĩnh]
/kwaɪət/

noun

1. A period of calm weather

 • "There was a lull in the storm"
  synonym:
 • lull
 • ,
 • quiet

1. Một thời tiết bình tĩnh

 • "Có một thời gian tạm lắng trong cơn bão"
  từ đồng nghĩa:
 • tạm lắng
 • ,
 • Yên tĩnh

2. An untroubled state

 • Free from disturbances
  synonym:
 • tranquillity
 • ,
 • tranquility
 • ,
 • quiet

2. Một nhà nước không bị xáo trộn

 • Không bị rối loạn
  từ đồng nghĩa:
 • yên tĩnh
 • ,
 • sự yên tĩnh

3. The absence of sound

 • "He needed silence in order to sleep"
 • "The street was quiet"
  synonym:
 • silence
 • ,
 • quiet

3. Sự vắng mặt của âm thanh

 • "Anh cần im lặng để ngủ"
 • "Đường phố yên tĩnh"
  từ đồng nghĩa:
 • im lặng
 • ,
 • Yên tĩnh

4. A disposition free from stress or emotion

  synonym:
 • repose
 • ,
 • quiet
 • ,
 • placidity
 • ,
 • serenity
 • ,
 • tranquillity
 • ,
 • tranquility

4. Một khuynh hướng không bị căng thẳng hoặc cảm xúc

  từ đồng nghĩa:
 • nghỉ ngơi
 • ,
 • Yên tĩnh
 • ,
 • tính dễ chịu
 • ,
 • thanh thản
 • ,
 • sự yên tĩnh

verb

1. Become quiet or quieter

 • "The audience fell silent when the speaker entered"
  synonym:
 • quieten
 • ,
 • hush
 • ,
 • quiet
 • ,
 • quiesce
 • ,
 • quiet down
 • ,
 • pipe down

1. Trở nên yên tĩnh hoặc yên tĩnh hơn

 • "Khán giả im lặng khi người nói bước vào"
  từ đồng nghĩa:
 • im lặng
 • ,
 • Yên tĩnh
 • ,
 • quiesce
 • ,
 • lặng lẽ xuống
 • ,
 • ống xuống

2. Make calm or still

 • "Quiet the dragons of worry and fear"
  synonym:
 • calm
 • ,
 • calm down
 • ,
 • quiet
 • ,
 • tranquilize
 • ,
 • tranquillize
 • ,
 • tranquillise
 • ,
 • quieten
 • ,
 • lull
 • ,
 • still

2. Bình tĩnh hay vẫn

 • "Im lặng những con rồng lo lắng và sợ hãi"
  từ đồng nghĩa:
 • bình tĩnh
 • ,
 • Yên tĩnh
 • ,
 • im lặng
 • ,
 • tạm lắng
 • ,
 • vẫn còn

adjective

1. Characterized by an absence or near absence of agitation or activity

 • "A quiet life"
 • "A quiet throng of onlookers"
 • "Quiet peace-loving people"
 • "The factions remained quiet for almost 10 years"
  synonym:
 • quiet

1. Đặc trưng bởi sự vắng mặt hoặc gần như không có kích động hoặc hoạt động

 • "Một cuộc sống yên tĩnh"
 • "Một đám đông người xem yên tĩnh"
 • "Những người yêu chuộng hòa bình yên tĩnh"
 • "Các phe phái vẫn im lặng trong gần 10 năm"
  từ đồng nghĩa:
 • Yên tĩnh

2. Free of noise or uproar

 • Or making little if any sound
 • "A quiet audience at the concert"
 • "The room was dark and quiet"
  synonym:
 • quiet

2. Không có tiếng ồn hoặc tiếng ồn

 • Hoặc làm cho ít nếu có âm thanh
 • "Một khán giả yên tĩnh tại buổi hòa nhạc"
 • "Căn phòng tối và yên tĩnh"
  từ đồng nghĩa:
 • Yên tĩnh

3. Not showy or obtrusive

 • "Clothes in quiet good taste"
  synonym:
 • quiet
 • ,
 • restrained

3. Không sặc sỡ hay khó chịu

 • "Quần áo trong hương vị tốt yên tĩnh"
  từ đồng nghĩa:
 • Yên tĩnh
 • ,
 • kiềm chế

4. In a softened tone

 • "Hushed voices"
 • "Muted trumpets"
 • "A subdued whisper"
 • "A quiet reprimand"
  synonym:
 • hushed
 • ,
 • muted
 • ,
 • subdued
 • ,
 • quiet

4. Trong một giai điệu nhẹ nhàng

 • "Giọng nói khàn khàn"
 • "Kèn tắt tiếng"
 • "Một tiếng thì thầm khuất phục"
 • "Một lời khiển trách thầm lặng"
  từ đồng nghĩa:
 • im lặng
 • ,
 • tắt tiếng
 • ,
 • khuất phục
 • ,
 • Yên tĩnh

5. (of a body of water) free from disturbance by heavy waves

 • "A ribbon of sand between the angry sea and the placid bay"
 • "The quiet waters of a lagoon"
 • "A lake of tranquil blue water reflecting a tranquil blue sky"
 • "A smooth channel crossing"
 • "Scarcely a ripple on the still water"
 • "Unruffled water"
  synonym:
 • placid
 • ,
 • quiet
 • ,
 • still
 • ,
 • tranquil
 • ,
 • smooth
 • ,
 • unruffled

5. (của một cơ thể nước) không bị xáo trộn bởi sóng lớn

 • "Một dải cát giữa biển giận dữ và vịnh êm đềm"
 • "Vùng nước yên tĩnh của đầm phá"
 • "Một hồ nước trong xanh yên tĩnh phản chiếu bầu trời xanh yên tĩnh"
 • "Một kênh chéo trơn tru"
 • "Hiếm khi một gợn sóng trên mặt nước tĩnh lặng"
 • "Nước không chảy"
  từ đồng nghĩa:
 • xoa dịu
 • ,
 • Yên tĩnh
 • ,
 • vẫn còn
 • ,
 • mịn màng
 • ,
 • không bị xáo trộn

6. Of the sun characterized by a low level of surface phenomena like sunspots e.g.

  synonym:
 • quiet

6. Của mặt trời được đặc trưng bởi mức độ thấp của các hiện tượng bề mặt như vết đen mặt trời, ví dụ.

  từ đồng nghĩa:
 • Yên tĩnh

adverb

1. With little or no activity or no agitation (`quiet' is a nonstandard variant for `quietly')

 • "Her hands rested quietly in her lap"
 • "The rock star was quietly led out the back door"
 • "Sit here as quiet as you can"
  synonym:
 • quietly
 • ,
 • quiet

1. Với ít hoặc không có hoạt động hoặc không kích động ('yên tĩnh' là một biến thể không chuẩn cho 'lặng lẽ')

 • "Tay cô lặng lẽ nằm trong lòng cô"
 • "Ngôi sao nhạc rock lặng lẽ dẫn ra cửa sau"
 • "Ngồi ở đây yên tĩnh nhất có thể"
  từ đồng nghĩa:
 • lặng lẽ
 • ,
 • Yên tĩnh

Examples of using

I live in a quiet neighborhood.
Tôi sống trong một khu phố yên tĩnh.
Tom is so quiet you never know he's around.
Tom rất im lặng, bạn không bao giờ biết anh ấy ở bên.
We enjoy the quiet of the country.
Chúng tôi tận hưởng sự yên tĩnh của đất nước.