Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quicksand" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "cát nước" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Quicksand

[Cát lún]
/kwɪksænd/

noun

1. A treacherous situation that tends to entrap and destroy

  synonym:
 • quicksand

1. Một tình huống nguy hiểm có xu hướng gài bẫy và phá hủy

  từ đồng nghĩa:
 • cát lún

2. A pit filled with loose wet sand into which objects are sucked down

  synonym:
 • quicksand

2. Một cái hố chứa đầy cát ướt lỏng lẻo để các vật thể bị hút xuống

  từ đồng nghĩa:
 • cát lún