Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "query" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "truy vấn" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Query

[Truy vấn]
/kwiri/

noun

1. An instance of questioning

 • "There was a question about my training"
 • "We made inquiries of all those who were present"
  synonym:
 • question
 • ,
 • inquiry
 • ,
 • enquiry
 • ,
 • query
 • ,
 • interrogation

1. Một ví dụ về đặt câu hỏi

 • "Có một câu hỏi về đào tạo của tôi"
 • "Chúng tôi đã yêu cầu tất cả những người có mặt"
  từ đồng nghĩa:
 • câu hỏi
 • ,
 • điều tra
 • ,
 • truy vấn
 • ,
 • thẩm vấn

verb

1. Pose a question

  synonym:
 • question
 • ,
 • query

1. Đặt ra một câu hỏi

  từ đồng nghĩa:
 • câu hỏi
 • ,
 • truy vấn