Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quash" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "quash" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Quash

[Quash]
/kwɔʃ/

verb

1. Put down by force or intimidation

 • "The government quashes any attempt of an uprising"
 • "China keeps down her dissidents very efficiently"
 • "The rich landowners subjugated the peasants working the land"
  synonym:
 • repress
 • ,
 • quash
 • ,
 • keep down
 • ,
 • subdue
 • ,
 • subjugate
 • ,
 • reduce

1. Bị hạ gục bằng vũ lực hoặc đe dọa

 • "Chính phủ dập tắt mọi nỗ lực nổi dậy"
 • "Trung quốc ngăn chặn những người bất đồng chính kiến của mình một cách rất hiệu quả"
 • "Các địa chủ giàu có đã khuất phục nông dân làm ruộng"
  từ đồng nghĩa:
 • đàn áp
 • ,
 • hủy bỏ
 • ,
 • giữ xuống
 • ,
 • khuất phục
 • ,
 • giảm

2. Declare invalid

 • "The contract was annulled"
 • "Void a plea"
  synonym:
 • invalidate
 • ,
 • annul
 • ,
 • quash
 • ,
 • void
 • ,
 • avoid
 • ,
 • nullify

2. Tuyên bố không hợp lệ

 • "Hợp đồng đã bị hủy bỏ"
 • "Vô hiệu hóa lời cầu xin"
  từ đồng nghĩa:
 • vô hiệu
 • ,
 • hủy b
 • ,
 • hủy bỏ
 • ,
 • tránh né
 • ,
 • vô hiệu hóa