Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quarter" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "quý" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Quarter

[Quý]
/kwɔrtər/

noun

1. One of four equal parts

 • "A quarter of a pound"
  synonym:
 • one-fourth
 • ,
 • fourth
 • ,
 • one-quarter
 • ,
 • quarter
 • ,
 • fourth part
 • ,
 • twenty-five percent
 • ,
 • quartern

1. Một trong bốn phần bằng nhau

 • "Một phần tư bảng anh"
  từ đồng nghĩa:
 • một phần tư
 • ,
 • thứ tư
 • ,
 • quý
 • ,
 • phần thứ tư
 • ,
 • hai mươi lăm phần trăm
 • ,
 • chim sẻ

2. A district of a city having some distinguishing character

 • "The latin quarter"
  synonym:
 • quarter

2. Một quận của một thành phố có một số đặc điểm khác biệt

 • "Khu phố latinh"
  từ đồng nghĩa:
 • quý

3. (football, professional basketball) one of four divisions into which some games are divided

 • "Both teams scored in the first quarter"
  synonym:
 • quarter

3. (bóng đá, bóng rổ chuyên nghiệp) một trong bốn bộ phận trong đó một số trò chơi được chia

 • "Cả hai đội ghi bàn trong quý đầu tiên"
  từ đồng nghĩa:
 • quý

4. A unit of time equal to 15 minutes or a quarter of an hour

 • "It's a quarter til 4"
 • "A quarter after 4 o'clock"
  synonym:
 • quarter

4. Một đơn vị thời gian bằng 15 phút hoặc một phần tư giờ

 • "Đó là một phần tư cho đến 4"
 • "Một phần tư sau 4 giờ"
  từ đồng nghĩa:
 • quý

5. One of four periods into which the school year is divided

 • "The fall quarter ends at christmas"
  synonym:
 • quarter

5. Một trong bốn giai đoạn mà năm học được chia

 • "Quý mùa thu kết thúc vào giáng sinh"
  từ đồng nghĩa:
 • quý

6. A fourth part of a year

 • Three months
 • "Unemployment fell during the last quarter"
  synonym:
 • quarter

6. Phần thứ tư của một năm

 • Ba tháng
 • "Thất nghiệp giảm trong quý vừa qua"
  từ đồng nghĩa:
 • quý

7. One of the four major division of the compass

 • "The wind is coming from that quarter"
  synonym:
 • quarter

7. Một trong bốn bộ phận chính của la bàn

 • "Gió đến từ quý đó"
  từ đồng nghĩa:
 • quý

8. A quarter of a hundredweight (25 pounds)

  synonym:
 • quarter

8. Một phần tư của một trăm cân (25 pounds)

  từ đồng nghĩa:
 • quý

9. A quarter of a hundredweight (28 pounds)

  synonym:
 • quarter

9. Một phần tư của một trăm cân (28 pounds)

  từ đồng nghĩa:
 • quý

10. A united states or canadian coin worth one fourth of a dollar

 • "He fed four quarters into the slot machine"
  synonym:
 • quarter

10. Một đồng tiền của hoa kỳ hoặc canada trị giá một phần tư đô la

 • "Anh ấy đã cho bốn phần tư vào máy đánh bạc"
  từ đồng nghĩa:
 • quý

11. An unspecified person

 • "He dropped a word in the right quarter"
  synonym:
 • quarter

11. Một người không xác định

 • "Anh ấy đã bỏ một từ trong quý phải"
  từ đồng nghĩa:
 • quý

12. The rear part of a ship

  synonym:
 • stern
 • ,
 • after part
 • ,
 • quarter
 • ,
 • poop
 • ,
 • tail

12. Phần phía sau của một con tàu

  từ đồng nghĩa:
 • nghiêm khắc
 • ,
 • sau một phần
 • ,
 • quý
 • ,
 • phân
 • ,
 • đuôi

13. Piece of leather that comprises the part of a shoe or boot covering the heel and joining the vamp

  synonym:
 • quarter

13. Mảnh da bao gồm một phần của giày hoặc giày cao gót và tham gia vamp

  từ đồng nghĩa:
 • quý

14. Clemency or mercy shown to a defeated opponent

 • "He surrendered but asked for quarter"
  synonym:
 • quarter

14. Khoan hồng hoặc thương xót cho một đối thủ bị đánh bại

 • "Anh đầu hàng nhưng yêu cầu quý"
  từ đồng nghĩa:
 • quý

verb

1. Provide housing for (military personnel)

  synonym:
 • quarter
 • ,
 • billet
 • ,
 • canton

1. Cung cấp nhà ở cho (nhân viên quân sự)

  từ đồng nghĩa:
 • quý
 • ,
 • phôi
 • ,
 • bang

2. Pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him

 • "In the old days, people were drawn and quartered for certain crimes"
  synonym:
 • draw
 • ,
 • quarter
 • ,
 • draw and quarter

2. Kéo (một người) ra ngoài với bốn con ngựa bị trói vào tứ chi của anh ta, để xử tử anh ta

 • "Ngày xưa, mọi người đã bị lôi kéo và quý cho một số tội ác"
  từ đồng nghĩa:
 • vẽ
 • ,
 • quý
 • ,
 • vẽ và quý

3. Divide into quarters

 • "Quarter an apple"
  synonym:
 • quarter

3. Chia thành các khu

 • "Quý một quả táo"
  từ đồng nghĩa:
 • quý

4. Divide by four

 • Divide into quarters
  synonym:
 • quarter

4. Chia cho bốn

 • Chia thành các khu
  từ đồng nghĩa:
 • quý

Examples of using

She looked at her cell phone and noticed that it was already a quarter till two.
Cô nhìn vào điện thoại di động của mình và nhận thấy rằng nó đã là một phần tư cho đến hai.
It's a quarter to two.
Đó là một phần tư đến hai.
It's a quarter to three.
Đó là một phần tư đến ba.