Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pushing" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đẩy" vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pushing

[Đẩy]
/pʊʃɪŋ/

noun

1. The act of applying force in order to move something away

 • "He gave the door a hard push"
 • "The pushing is good exercise"
  synonym:
 • push
 • ,
 • pushing

1. Hành động áp dụng vũ lực để di chuyển một cái gì đó đi

 • "Anh ấy đã đẩy cánh cửa một cú đẩy mạnh"
 • "Đẩy là tập thể dục tốt"
  từ đồng nghĩa:
 • đẩy

Examples of using

When Vin Diesel does pushups, he's not pushing himself up - he's pushing the Earth down.
Khi Vin Diesel thực hiện các động tác chống đẩy, anh ta không tự đẩy mình lên - anh ta đẩy Trái đất xuống.