Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "punctual" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đúng giờ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Punctual

[Đúng giờ]
/pəŋkʧuəl/

adjective

1. Acting or arriving or performed exactly at the time appointed

 • "She expected guests to be punctual at meals"
 • "He is not a particularly punctual person"
 • "Punctual payment"
  synonym:
 • punctual

1. Hành động hoặc đến hoặc thực hiện chính xác tại thời điểm được chỉ định

 • "Cô ấy mong khách sẽ đúng giờ trong bữa ăn"
 • "Anh ấy không phải là một người đặc biệt đúng giờ"
 • "Thanh toán đúng giờ"
  từ đồng nghĩa:
 • đúng giờ

Examples of using

Try to be more punctual from now on.
Hãy cố gắng đúng giờ hơn kể từ bây giờ.
Try to be more punctual from now on.
Hãy cố gắng đúng giờ hơn kể từ bây giờ.
She doesn't like people who aren't punctual.
Cô ấy không thích những người không đúng giờ.