Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "psychiatry" into Vietnamese language

Dịch nghĩa và định nghĩa của từ "tâm thần" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Psychiatry

[Tâm thần học]
/saɪkaɪətri/

noun

1. The branch of medicine dealing with the diagnosis and treatment of mental disorders

  synonym:
 • psychiatry
 • ,
 • psychopathology
 • ,
 • psychological medicine

1. Ngành y liên quan đến chẩn đoán và điều trị rối loạn tâm thần

  từ đồng nghĩa:
 • tâm thần học
 • ,
 • tâm lý
 • ,
 • thuốc tâm lý

Examples of using

Maria works in the field of psychiatry.
Maria làm việc trong lĩnh vực tâm thần học.