Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "provocative" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "khiêu khích" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Provocative

[Cung cấp]
/proʊvɑkətɪv/

adjective

1. Serving or tending to provoke, excite, or stimulate

 • Stimulating discussion or exciting controversy
 • "A provocative remark"
 • "A provocative smile"
 • "Provocative irish tunes which...compel the hearers to dance"- anthony trollope
  synonym:
 • provocative

1. Phục vụ hoặc có xu hướng khiêu khích, kích thích hoặc kích thích

 • Kích thích thảo luận hoặc tranh cãi thú vị
 • "Một nhận xét khiêu khích"
 • "Một nụ cười khiêu khích"
 • "Những giai điệu ailen khiêu khích mà ... buộc những người nghe nhảy múa" - anthony trollope
  từ đồng nghĩa:
 • khiêu khích

2. Exciting sexual desire

 • "Her gestures and postures became more wanton and provocative"
  synonym:
 • provocative

2. Ham muốn tình dục thú vị

 • "Cử chỉ và tư thế của cô ấy trở nên bừa bãi và khiêu khích hơn"
  từ đồng nghĩa:
 • khiêu khích

Examples of using

Mary presented a provocative thesis: "Slang is becoming the new English."
Mary trình bày một luận điểm khiêu khích: "Slang đang trở thành người Anh mới."