Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "proto" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "proto" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Proto

[Proto]
/proʊtə/

adjective

1. Indicating the first or earliest or original

  • "`proto' is a combining form in a word like `protolanguage' that refers to the hypothetical ancestor of another language or group of languages"
    synonym:
  • proto(a)

1. Chỉ ra đầu tiên hoặc sớm nhất hoặc ban đầu

  • "` proto" là một hình thức kết hợp trong một từ như 'protol language' dùng để chỉ tổ tiên giả thuyết của một ngôn ngữ hoặc nhóm ngôn ngữ khác"
    từ đồng nghĩa:
  • proto (a)