Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "protect" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "bảo vệ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Protect

[Bảo v]
/prətɛkt/

verb

1. Shield from danger, injury, destruction, or damage

 • "Weatherbeater protects your roof from the rain"
  synonym:
 • protect

1. Lá chắn khỏi nguy hiểm, thương tích, phá hủy hoặc thiệt hại

 • "Weatherbeater bảo vệ mái nhà của bạn khỏi mưa"
  từ đồng nghĩa:
 • bảo vệ

2. Use tariffs to favor domestic industry

  synonym:
 • protect

2. Sử dụng thuế quan để ủng hộ ngành công nghiệp trong nước

  từ đồng nghĩa:
 • bảo vệ

Examples of using

You need to protect yourself.
Bạn cần phải tự bảo vệ mình.
We should protect the forest.
Chúng ta nên bảo vệ rừng.
I tried to protect you.
Tôi đã cố bảo vệ anh.