Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "properly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đúng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Properly

[Đúng]
/prɑpərli/

adverb

1. In the right manner

 • "Please do your job properly!"
 • "Can't you carry me decent?"
  synonym:
 • properly
 • ,
 • decently
 • ,
 • decent
 • ,
 • in good order
 • ,
 • right
 • ,
 • the right way

1. Đúng cách

 • "Làm ơn làm việc của bạn đúng cách!"
 • "Bạn không thể mang tôi đàng hoàng?"
  từ đồng nghĩa:
 • đúng cách
 • ,
 • đàng hoàng
 • ,
 • theo thứ tự tốt
 • ,
 • đúng

2. With reason or justice

  synonym:
 • by rights
 • ,
 • properly

2. Với lý do hoặc công lý

  từ đồng nghĩa:
 • quyền
 • ,
 • đúng cách

Examples of using

"What's happened?" "The speakers aren't working properly."
"Chuyện gì đã xảy ra?" "Các loa không hoạt động đúng."
I can't hear you properly, please speak more slowly.
Tôi không thể nghe bạn nói đúng, xin vui lòng nói chậm hơn.
Although I received pills at the hospital, I never took them properly.
Mặc dù tôi đã nhận được thuốc tại bệnh viện, tôi không bao giờ uống chúng đúng cách.