Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "propagate" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tuyên truyền" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Propagate

[Tuyên truyền]
/prɑpəget/

verb

1. Transmit from one generation to the next

 • "Propagate these characteristics"
  synonym:
 • propagate

1. Truyền từ thế hệ này sang thế hệ tiếp theo

 • "Tuyên truyền những đặc điểm này"
  từ đồng nghĩa:
 • tuyên truyền

2. Travel through the air

 • "Sound and light propagate in this medium"
  synonym:
 • propagate

2. Du lịch xuyên không

 • "Âm thanh và ánh sáng lan truyền trong phương tiện này"
  từ đồng nghĩa:
 • tuyên truyền

3. Transmit

 • "Propagate sound or light through air"
  synonym:
 • propagate

3. Truyền

 • "Tuyên truyền âm thanh hoặc ánh sáng trong không khí"
  từ đồng nghĩa:
 • tuyên truyền

4. Become distributed or widespread

 • "The infection spread"
 • "Optimism spread among the population"
  synonym:
 • spread
 • ,
 • propagate

4. Trở nên phân tán hoặc phổ biến

 • "Nhiễm trùng lây lan"
 • "Chủ nghĩa lạc quan lan rộng trong dân chúng"
  từ đồng nghĩa:
 • lây lan
 • ,
 • tuyên truyền

5. Transmit or cause to broaden or spread

 • "This great civilization was propagated throughout the land"
  synonym:
 • propagate

5. Truyền hoặc gây ra để mở rộng hoặc lan rộng

 • "Nền văn minh vĩ đại này đã được truyền bá khắp vùng đất"
  từ đồng nghĩa:
 • tuyên truyền

6. Cause to become widely known

 • "Spread information"
 • "Circulate a rumor"
 • "Broadcast the news"
  synonym:
 • circulate
 • ,
 • circularize
 • ,
 • circularise
 • ,
 • distribute
 • ,
 • disseminate
 • ,
 • propagate
 • ,
 • broadcast
 • ,
 • spread
 • ,
 • diffuse
 • ,
 • disperse
 • ,
 • pass around

6. Nguyên nhân được biết đến rộng rãi

 • "Truyền bá thông tin"
 • "Lưu hành một tin đồn"
 • "Phát sóng tin tức"
  từ đồng nghĩa:
 • lưu thông
 • ,
 • làm tròn
 • ,
 • thông tư
 • ,
 • phân phối
 • ,
 • phổ biến
 • ,
 • tuyên truyền
 • ,
 • phát sóng
 • ,
 • lây lan
 • ,
 • khuếch tán
 • ,
 • giải tán
 • ,
 • đi vòng quanh

7. Cause to propagate, as by grafting or layering

  synonym:
 • propagate

7. Gây ra sự lan truyền, như bằng cách ghép hoặc xếp lớp

  từ đồng nghĩa:
 • tuyên truyền

8. Multiply sexually or asexually

  synonym:
 • propagate

8. Nhân lên tình dục hoặc vô tính

  từ đồng nghĩa:
 • tuyên truyền