Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prong" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "prong" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Prong

[Phổ]
/prɔŋ/

noun

1. A pointed projection

    synonym:
  • prong

1. Một hình chiếu nhọn

    từ đồng nghĩa:
  • ngạnh