Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prompt" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "nhắc" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Prompt

[Nhắc nh]
/prɑmpt/

noun

1. A cue given to a performer (usually the beginning of the next line to be spoken)

 • "The audience could hear his prompting"
  synonym:
 • prompt
 • ,
 • prompting

1. Một tín hiệu được đưa ra cho người biểu diễn (thường là phần đầu của dòng tiếp theo sẽ được nói)

 • "Khán giả có thể nghe thấy lời nhắc nhở của anh ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • nhắc nh

2. (computer science) a symbol that appears on the computer screen to indicate that the computer is ready to receive a command

  synonym:
 • prompt
 • ,
 • command prompt

2. (khoa học máy tính) một biểu tượng xuất hiện trên màn hình máy tính để chỉ ra rằng máy tính đã sẵn sàng để nhận lệnh

  từ đồng nghĩa:
 • nhắc nh
 • ,
 • lệnh prompt

verb

1. Give an incentive for action

 • "This moved me to sacrifice my career"
  synonym:
 • motivate
 • ,
 • actuate
 • ,
 • propel
 • ,
 • move
 • ,
 • prompt
 • ,
 • incite

1. Đưa ra một động lực cho hành động

 • "Điều này khiến tôi phải hy sinh sự nghiệp của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • động viên
 • ,
 • kích hoạt
 • ,
 • đẩy
 • ,
 • di chuyển
 • ,
 • nhắc nh
 • ,
 • kích động

2. Serve as the inciting cause of

 • "She prompted me to call my relatives"
  synonym:
 • prompt
 • ,
 • inspire
 • ,
 • instigate

2. Phục vụ như là nguyên nhân kích động của

 • "Cô ấy nhắc tôi gọi cho người thân của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • nhắc nh
 • ,
 • truyền cảm hứng
 • ,
 • xúi giục

3. Assist (somebody acting or reciting) by suggesting the next words of something forgotten or imperfectly learned

  synonym:
 • prompt
 • ,
 • remind
 • ,
 • cue

3. Hỗ trợ (ai đó hành động hoặc đọc thuộc lòng) bằng cách gợi ý những từ tiếp theo của điều gì đó bị lãng quên hoặc học không hoàn hảo

  từ đồng nghĩa:
 • nhắc nh
 • ,
 • gợi ý

adjective

1. According to schedule or without delay

 • On time
 • "The train is prompt"
  synonym:
 • prompt

1. Theo lịch trình hoặc không chậm tr

 • Đúng giờ
 • "Tàu nhanh chóng"
  từ đồng nghĩa:
 • nhắc nh

2. Ready and willing or quick to act

 • "She is always prompt to help her friends"
  synonym:
 • prompt

2. Sẵn sàng và sẵn sàng hoặc nhanh chóng hành động

 • "Cô ấy luôn nhanh chóng giúp đỡ bạn bè"
  từ đồng nghĩa:
 • nhắc nh

3. Performed with little or no delay

 • "An immediate reply to my letter"
 • "A prompt reply"
 • "Was quick to respond"
 • "A straightaway denial"
  synonym:
 • immediate
 • ,
 • prompt
 • ,
 • quick
 • ,
 • straightaway

3. Được thực hiện với ít hoặc không chậm tr

 • "Trả lời ngay lập tức lá thư của tôi"
 • "Một câu trả lời nhanh chóng"
 • "Đã nhanh chóng trả lời"
 • "Một sự phủ nhận ngay lập tức"
  từ đồng nghĩa:
 • ngay lập tức
 • ,
 • nhắc nh
 • ,
 • nhanh lên

Examples of using

He wrote a prompt answer to my letter.
Anh ấy đã viết một câu trả lời nhanh chóng cho lá thư của tôi.
He wrote a prompt answer to my letter.
Anh ấy đã viết một câu trả lời nhanh chóng cho lá thư của tôi.
He wrote a prompt answer to my letter.
Anh ấy đã viết một câu trả lời nhanh chóng cho lá thư của tôi.