Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "projectile" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ projectile sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Projectile

[Đạn]
/prəʤɛktəl/

noun

1. A weapon that is forcibly thrown or projected at a targets but is not self-propelled

  synonym:
 • projectile
 • ,
 • missile

1. Vũ khí bị ép ném hoặc phóng vào mục tiêu nhưng không tự hành

  từ đồng nghĩa:
 • đạn
 • ,
 • tên lửa

2. Any vehicle self-propelled by a rocket engine

  synonym:
 • rocket
 • ,
 • projectile

2. Bất kỳ phương tiện nào tự hành bằng động cơ tên lửa

  từ đồng nghĩa:
 • tên lửa
 • ,
 • đạn

adjective

1. Impelling or impelled forward

 • "A projectile force"
 • "A projectile missile"
  synonym:
 • projectile

1. Thúc đẩy hoặc thúc đẩy về phía trước

 • "Một lực phóng"
 • "Một tên lửa phóng"
  từ đồng nghĩa:
 • đạn