Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "project" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "dự án" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Project

[Dự án]
/prɑʤɛkt/

noun

1. Any piece of work that is undertaken or attempted

 • "He prepared for great undertakings"
  synonym:
 • undertaking
 • ,
 • project
 • ,
 • task
 • ,
 • labor

1. Bất kỳ phần công việc nào được thực hiện hoặc cố gắng

 • "Anh ấy đã chuẩn bị cho những công việc vĩ đại"
  từ đồng nghĩa:
 • cam kết
 • ,
 • dự án
 • ,
 • nhiệm vụ
 • ,
 • lao động

2. A planned undertaking

  synonym:
 • project
 • ,
 • projection

2. Một công việc đã được lên kế hoạch

  từ đồng nghĩa:
 • dự án
 • ,
 • chiếu

verb

1. Communicate vividly

 • "He projected his feelings"
  synonym:
 • project

1. Giao tiếp sinh động

 • "Anh ấy bộc lộ cảm xúc của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • dự án

2. Extend out or project in space

 • "His sharp nose jutted out"
 • "A single rock sticks out from the cliff"
  synonym:
 • stick out
 • ,
 • protrude
 • ,
 • jut out
 • ,
 • jut
 • ,
 • project

2. Mở rộng ra hoặc dự án trong không gian

 • "Cái mũi nhọn của anh ta nhô ra"
 • "Một tảng đá nhô ra khỏi vách đá"
  từ đồng nghĩa:
 • dính ra
 • ,
 • nhô ra
 • ,
 • nước mũi
 • ,
 • dự án

3. Transfer (ideas or principles) from one domain into another

  synonym:
 • project

3. Chuyển (ý tưởng hoặc nguyên tắc) từ miền này sang miền khác

  từ đồng nghĩa:
 • dự án

4. Project on a screen

 • "The images are projected onto the screen"
  synonym:
 • project

4. Project trên màn hình

 • "Các hình ảnh được chiếu lên màn hình"
  từ đồng nghĩa:
 • dự án

5. Cause to be heard

 • "His voice projects well"
  synonym:
 • project

5. Nguyên nhân để được lắng nghe

 • "Giọng nói của anh ấy thể hiện rất tốt"
  từ đồng nghĩa:
 • dự án

6. Draw a projection of

  synonym:
 • project

6. Vẽ một hình chiếu của

  từ đồng nghĩa:
 • dự án

7. Make or work out a plan for

 • Devise
 • "They contrived to murder their boss"
 • "Design a new sales strategy"
 • "Plan an attack"
  synonym:
 • plan
 • ,
 • project
 • ,
 • contrive
 • ,
 • design

7. Lập hoặc vạch ra một kế hoạch cho

 • Nghĩ ra
 • "Họ đã âm mưu sát hại ông chủ của họ"
 • "Thiết kế một chiến lược bán hàng mới"
 • "Lên kế hoạch tấn công"
  từ đồng nghĩa:
 • kế hoạch
 • ,
 • dự án
 • ,
 • giả vờ
 • ,
 • thiết kế

8. Present for consideration, examination, criticism, etc.

 • "He proposed a new plan for dealing with terrorism"
 • "She proposed a new theory of relativity"
  synonym:
 • project
 • ,
 • propose

8. Trình bày để xem xét, kiểm tra, phê bình, v.v.

 • "Ông ấy đề xuất một kế hoạch mới để đối phó với chủ nghĩa khủng bố"
 • "Cô ấy đề xuất một lý thuyết tương đối mới"
  từ đồng nghĩa:
 • dự án
 • ,
 • đề xuất

9. Imagine

 • Conceive of
 • See in one's mind
 • "I can't see him on horseback!"
 • "I can see what will happen"
 • "I can see a risk in this strategy"
  synonym:
 • visualize
 • ,
 • visualise
 • ,
 • envision
 • ,
 • project
 • ,
 • fancy
 • ,
 • see
 • ,
 • figure
 • ,
 • picture
 • ,
 • image

9. Tưởng tượng

 • Thụ thai
 • Thấy trong tâm trí của một người
 • "Tôi không thể nhìn thấy anh ấy trên lưng ngựa!"
 • "Tôi có thể thấy điều gì sẽ xảy ra"
 • "Tôi có thể thấy rủi ro trong chiến lược này"
  từ đồng nghĩa:
 • hình dung
 • ,
 • dự án
 • ,
 • ưa thích
 • ,
 • xem
 • ,
 • hình
 • ,
 • hình ảnh

10. Put or send forth

 • "She threw the flashlight beam into the corner"
 • "The setting sun threw long shadows"
 • "Cast a spell"
 • "Cast a warm light"
  synonym:
 • project
 • ,
 • cast
 • ,
 • contrive
 • ,
 • throw

10. Đưa ra hoặc gửi đi

 • "Cô ấy ném chùm đèn pin vào góc"
 • "Mặt trời lặn ném bóng dài"
 • "Làm phép"
 • "Đèn ấm"
  từ đồng nghĩa:
 • dự án
 • ,
 • diễn viên
 • ,
 • giả vờ
 • ,
 • ném

11. Throw, send, or cast forward

 • "Project a missile"
  synonym:
 • project
 • ,
 • send off

11. Ném, gửi hoặc ném về phía trước

 • "Phóng tên lửa"
  từ đồng nghĩa:
 • dự án
 • ,
 • tiễn

12. Regard as objective

  synonym:
 • project
 • ,
 • externalize
 • ,
 • externalise

12. Coi như khách quan

  từ đồng nghĩa:
 • dự án
 • ,
 • bên ngoài

Examples of using

Paper is patient. There may pass a long time from the planning stage till the execution of a project. Not everything agreed on paper will be respected and accomplished. There is much written down what is wrong.
Giấy kiên nhẫn. Có thể mất một thời gian dài từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến khi thực hiện dự án. Không phải mọi thứ đã thỏa thuận trên giấy đều được tôn trọng và hoàn thành. Có nhiều điều được viết ra là sai.
This sentence has not previously been added to the Tatoeba project.
Câu này trước đây chưa được thêm vào dự án Tatoeba.
He is going to take charge of a project concerning the future of the company.
Anh ấy sẽ phụ trách một dự án liên quan đến tương lai của công ty.