Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "profanity" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "tục tĩu" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Profanity

[Sự thô tục]
/proʊfænəti/

noun

1. Vulgar or irreverent speech or action

    synonym:
  • profanity

1. Lời nói hoặc hành động thô tục hoặc bất kính

    từ đồng nghĩa:
  • thô tục