Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prisoner" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "tù nhân" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Prisoner

[Tù nhân]
/prɪzənər/

noun

1. A person who is confined

 • Especially a prisoner of war
  synonym:
 • prisoner
 • ,
 • captive

1. Một người bị giam cầm

 • Đặc biệt là một tù nhân chiến tranh
  từ đồng nghĩa:
 • tù nhân
 • ,
 • bị giam cầm

Examples of using

Tom was a prisoner of war for three years.
Tom là một tù nhân chiến tranh trong ba năm.
The prisoner was found guilty.
Người tù bị kết tội.
He ordered them to release the prisoner.
Anh ra lệnh cho họ thả tù nhân.