Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "primeval" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ primeval sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Primeval

[Nguyên thủy]
/praɪmivəl/

adjective

1. Having existed from the beginning

 • In an earliest or original stage or state
 • "Aboriginal forests"
 • "Primal eras before the appearance of life on earth"
 • "The forest primeval"
 • "Primordial matter"
 • "Primordial forms of life"
  synonym:
 • aboriginal
 • ,
 • primal
 • ,
 • primeval
 • ,
 • primaeval
 • ,
 • primordial

1. Đã tồn tại từ đầu

 • Trong một giai đoạn hoặc trạng thái sớm nhất hoặc ban đầu
 • "Rừng thổ dân"
 • "Thời đại sơ khai trước khi sự sống xuất hiện trên trái đất"
 • "Nguyên sinh rừng"
 • "Vật chất nguyên thủy"
 • "Các dạng sống nguyên thủy"
  từ đồng nghĩa:
 • thổ dân
 • ,
 • nguyên thủy