Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "prickly" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "nhỏ giọt" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Prickly

[Cẩn thận]
/prɪkli/

adjective

1. Very irritable

 • "Bristly exchanges between the white house and the press"
 • "He became prickly and spiteful"
 • "Witty and waspish about his colleagues"
  synonym:
 • bristly
 • ,
 • prickly
 • ,
 • splenetic
 • ,
 • waspish

1. Rất khó chịu

 • "Trao đổi thân mật giữa nhà trắng và báo chí"
 • "Anh ấy trở nên gai góc và cay cú"
 • "Dí dỏm và mù quáng về đồng nghiệp của mình"
  từ đồng nghĩa:
 • mạnh mẽ
 • ,
 • gai
 • ,
 • lách
 • ,
 • ong bắp cày

2. Having or covered with protective barbs or quills or spines or thorns or setae etc.

 • "A horse with a short bristly mane"
 • "Bristly shrubs"
 • "Burred fruits"
 • "Setaceous whiskers"
  synonym:
 • barbed
 • ,
 • barbellate
 • ,
 • briary
 • ,
 • briery
 • ,
 • bristled
 • ,
 • bristly
 • ,
 • burred
 • ,
 • burry
 • ,
 • prickly
 • ,
 • setose
 • ,
 • setaceous
 • ,
 • spiny
 • ,
 • thorny

2. Có hoặc được bao phủ bởi các barbs bảo vệ hoặc bút lông hoặc gai hoặc setae, vv.

 • "Một con ngựa với bờm ngắn"
 • "Cây bụi cổ tay"
 • "Trái cây cháy"
 • "Râu râu"
  từ đồng nghĩa:
 • thép gai
 • ,
 • barbellate
 • ,
 • briary
 • ,
 • bánh mì
 • ,
 • lông
 • ,
 • mạnh mẽ
 • ,
 • chôn cất
 • ,
 • gai
 • ,
 • setose
 • ,
 • setaceous