Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pretender" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "giả vờ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pretender

[Giả vờ]
/pritɛndər/

noun

1. A claimant to the throne or to the office of ruler (usually without just title)

  synonym:
 • Pretender

1. Một người yêu cầu ngai vàng hoặc văn phòng của người cai trị (thường không chỉ có chức danh)

  từ đồng nghĩa:
 • Giả vờ

2. A person who makes deceitful pretenses

  synonym:
 • imposter
 • ,
 • impostor
 • ,
 • pretender
 • ,
 • fake
 • ,
 • faker
 • ,
 • fraud
 • ,
 • sham
 • ,
 • shammer
 • ,
 • pseudo
 • ,
 • pseud
 • ,
 • role player

2. Một người giả vờ gian dối

  từ đồng nghĩa:
 • kẻ mạo danh
 • ,
 • giả vờ
 • ,
 • giả mạo
 • ,
 • kẻ giả mạo
 • ,
 • lừa đảo
 • ,
 • shammer
 • ,
 • giả
 • ,
 • người đóng vai trò

3. A person who professes beliefs and opinions that he or she does not hold in order to conceal his or her real feelings or motives

  synonym:
 • hypocrite
 • ,
 • dissembler
 • ,
 • dissimulator
 • ,
 • phony
 • ,
 • phoney
 • ,
 • pretender

3. Một người tuyên xưng niềm tin và ý kiến mà họ không nắm giữ để che giấu cảm xúc hoặc động cơ thực sự của mình

  từ đồng nghĩa:
 • đạo đức giả
 • ,
 • bộ điều khiển
 • ,
 • phân tán
 • ,
 • giả mạo
 • ,
 • điện thoại
 • ,
 • giả vờ