Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "presentation" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "thuyết trình" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Presentation

[Trình bày]
/prɛzənteʃən/

noun

1. The activity of formally presenting something (as a prize or reward)

 • "She gave the trophy but he made the presentation"
  synonym:
 • presentation

1. Hoạt động chính thức trình bày một cái gì đó (như một giải thưởng hoặc phần thưởng)

 • "Cô ấy đã trao cúp nhưng anh ấy đã trình bày"
  từ đồng nghĩa:
 • thuyết trình

2. A show or display

 • The act of presenting something to sight or view
 • "The presentation of new data"
 • "He gave the customer a demonstration"
  synonym:
 • presentation
 • ,
 • presentment
 • ,
 • demonstration

2. Một chương trình hoặc màn hình

 • Hành động trình bày một cái gì đó để xem hoặc xem
 • "Trình bày dữ liệu mới"
 • "Ông đã cho khách hàng một cuộc biểu tình"
  từ đồng nghĩa:
 • thuyết trình
 • ,
 • trình bày
 • ,
 • trình diễn

3. The act of making something publicly available

 • Presenting news or other information by broadcasting or printing it
 • "He prepared his presentation carefully in advance"
  synonym:
 • presentation

3. Hành động làm cho một cái gì đó công khai có sẵn

 • Trình bày tin tức hoặc thông tin khác bằng cách phát sóng hoặc in nó
 • "Anh ấy đã chuẩn bị bài thuyết trình của mình trước"
  từ đồng nghĩa:
 • thuyết trình

4. The act of presenting a proposal

  synonym:
 • presentation

4. Hành động trình bày một đề xuất

  từ đồng nghĩa:
 • thuyết trình

5. A visual representation of something

  synonym:
 • display
 • ,
 • presentation

5. Một đại diện trực quan của một cái gì đó

  từ đồng nghĩa:
 • trưng bày
 • ,
 • thuyết trình

6. Formally making a person known to another or to the public

  synonym:
 • presentation
 • ,
 • introduction
 • ,
 • intro

6. Chính thức làm cho một người được biết đến với người khác hoặc công chúng

  từ đồng nghĩa:
 • thuyết trình
 • ,
 • giới thiệu

7. (obstetrics) position of the fetus in the uterus relative to the birth canal

 • "Cesarean sections are sometimes the result of abnormal presentations"
  synonym:
 • presentation

7. (tê giác) vị trí của thai nhi trong tử cung so với ống sinh

 • "Phần sinh mổ đôi khi là kết quả của các bài thuyết trình bất thường"
  từ đồng nghĩa:
 • thuyết trình