Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "practicable" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "có thể thực hành" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Practicable

[Thực tiễn]
/præktəkəbəl/

adjective

1. Usable for a specific purpose

 • "An operable plan"
 • "A practicable solution"
  synonym:
 • operable
 • ,
 • practicable

1. Có thể sử dụng cho một mục đích cụ th

 • "Một kế hoạch có thể thực hiện được"
 • "Một giải pháp khả thi"
  từ đồng nghĩa:
 • có thể hoạt động được
 • ,
 • khả thi

2. Capable of being done with means at hand and circumstances as they are

  synonym:
 • feasible
 • ,
 • executable
 • ,
 • practicable
 • ,
 • viable
 • ,
 • workable

2. Có khả năng được thực hiện với các phương tiện trong tầm tay và hoàn cảnh như hiện tại

  từ đồng nghĩa:
 • khả thi
 • ,
 • thực thi