Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "postpone" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "postpone" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Postpone

[Trì hoãn]
/poʊstpoʊn/

verb

1. Hold back to a later time

 • "Let's postpone the exam"
  synonym:
 • postpone
 • ,
 • prorogue
 • ,
 • hold over
 • ,
 • put over
 • ,
 • table
 • ,
 • shelve
 • ,
 • set back
 • ,
 • defer
 • ,
 • remit
 • ,
 • put off

1. Giữ lại sau

 • "Hãy hoãn kỳ thi"
  từ đồng nghĩa:
 • hoãn lại
 • ,
 • prorogue
 • ,
 • giữ
 • ,
 • đặt lên trên
 • ,
 • bàn
 • ,
 • nơi trú ẩn
 • ,
 • đặt lại
 • ,
 • trì hoãn
 • ,
 • nộp
 • ,
 • bỏ đi

Examples of using

I'll postpone my trip to England until it gets warmer.
Tôi sẽ hoãn chuyến đi đến Anh cho đến khi trời ấm hơn.
I think we need to postpone the meeting.
Tôi nghĩ rằng chúng ta cần hoãn cuộc họp.
We have to postpone our departure.
Chúng tôi phải hoãn khởi hành của chúng tôi.