Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "posthumous" into Vietnamese language

Nghĩa dịch & định nghĩa của từ "truy tặng" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Posthumous

[Di cảo]
/pɑsʧʊməs/

adjective

1. Occurring or coming into existence after a person's death

 • "A posthumous award"
 • "A posthumous book"
 • "A posthumous daughter"
  synonym:
 • posthumous

1. Xảy ra hoặc tồn tại sau khi một người qua đời

 • "Một giải thưởng sau khi chết"
 • "Một cuốn sách để lại"
 • "Một đứa con gái sau khi chết"
  từ đồng nghĩa:
 • di cảo