Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pose" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa của từ "tư thế" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pose

[Tư th]
/poʊz/

noun

1. Affected manners intended to impress others

 • "Don't put on airs with me"
  synonym:
 • airs
 • ,
 • pose

1. Cách cư xử bị ảnh hưởng nhằm gây ấn tượng với người khác

 • "Đừng lên sóng với tôi"
  từ đồng nghĩa:
 • không khí
 • ,
 • tư thế

2. A posture assumed by models for photographic or artistic purposes

  synonym:
 • pose

2. Một tư thế được người mẫu đảm nhận cho mục đích chụp ảnh hoặc nghệ thuật

  từ đồng nghĩa:
 • tư thế

3. A deliberate pretense or exaggerated display

  synonym:
 • affectation
 • ,
 • mannerism
 • ,
 • pose
 • ,
 • affectedness

3. Một sự giả vờ có chủ ý hoặc hiển thị phóng đại

  từ đồng nghĩa:
 • ảnh hưởng
 • ,
 • phong cách
 • ,
 • tư thế

verb

1. Introduce

 • "This poses an interesting question"
  synonym:
 • present
 • ,
 • pose

1. Giới thiệu

 • "Điều này đặt ra một câu hỏi thú vị"
  từ đồng nghĩa:
 • hiện tại
 • ,
 • tư thế

2. Assume a posture as for artistic purposes

 • "We don't know the woman who posed for leonardo so often"
  synonym:
 • model
 • ,
 • pose
 • ,
 • sit
 • ,
 • posture

2. Giả sử một tư thế như cho mục đích nghệ thuật

 • "Chúng tôi không biết người phụ nữ thường xuyên chụp ảnh cho leonardo"
  từ đồng nghĩa:
 • mô hình
 • ,
 • tư thế
 • ,
 • ngồi
 • ,
 • tư th

3. Pretend to be someone you are not

 • Sometimes with fraudulent intentions
 • "She posed as the czar's daughter"
  synonym:
 • pose
 • ,
 • impersonate
 • ,
 • personate

3. Giả vờ là một người mà bạn không phải

 • Đôi khi với ý định lừa đảo
 • "Cô ấy đóng giả là con gái của sa hoàng"
  từ đồng nghĩa:
 • tư thế
 • ,
 • mạo danh
 • ,
 • nhân cách

4. Behave affectedly or unnaturally in order to impress others

 • "Don't pay any attention to him--he is always posing to impress his peers!"
 • "She postured and made a total fool of herself"
  synonym:
 • pose
 • ,
 • posture

4. Cư xử bị ảnh hưởng hoặc không tự nhiên để gây ấn tượng với người khác

 • "Đừng để ý đến anh ấy--anh ấy luôn tạo dáng để gây ấn tượng với đồng nghiệp của mình!"
 • "Cô ấy tạo dáng và tự biến mình thành một kẻ ngốc hoàn toàn"
  từ đồng nghĩa:
 • tư thế
 • ,
 • tư th

5. Put into a certain place or abstract location

 • "Put your things here"
 • "Set the tray down"
 • "Set the dogs on the scent of the missing children"
 • "Place emphasis on a certain point"
  synonym:
 • put
 • ,
 • set
 • ,
 • place
 • ,
 • pose
 • ,
 • position
 • ,
 • lay

5. Đưa vào một nơi nhất định hoặc vị trí trừu tượng

 • "Đặt đồ đạc của bạn ở đây"
 • "Đặt khay xuống"
 • "Hãy đặt những chú chó vào mùi hương của những đứa trẻ mất tích"
 • "Đặt trọng tâm vào một điểm nhất định"
  từ đồng nghĩa:
 • đặt
 • ,
 • bộ đặt
 • ,
 • nơi chốn
 • ,
 • tư thế
 • ,
 • vị trí
 • ,
 • nằm

6. Be a mystery or bewildering to

 • "This beats me!"
 • "Got me--i don't know the answer!"
 • "A vexing problem"
 • "This question really stuck me"
  synonym:
 • perplex
 • ,
 • vex
 • ,
 • stick
 • ,
 • get
 • ,
 • puzzle
 • ,
 • mystify
 • ,
 • baffle
 • ,
 • beat
 • ,
 • pose
 • ,
 • bewilder
 • ,
 • flummox
 • ,
 • stupefy
 • ,
 • nonplus
 • ,
 • gravel
 • ,
 • amaze
 • ,
 • dumbfound

6. Hãy là một bí ẩn hoặc hoang mang

 • "Cái này đánh bại tôi!"
 • "Tôi hiểu rồi--tôi không biết câu trả lời!"
 • "Một vấn đề khó chịu"
 • "Câu hỏi này thực sự khiến tôi khó chịu"
  từ đồng nghĩa:
 • bối rối
 • ,
 • vex
 • ,
 • dính
 • ,
 • nhận được
 • ,
 • câu đ
 • ,
 • bí ẩn
 • ,
 • vách ngăn
 • ,
 • đánh bại
 • ,
 • tư thế
 • ,
 • hoang mang
 • ,
 • flummox
 • ,
 • choáng váng
 • ,
 • không cộng
 • ,
 • sỏi
 • ,
 • kinh ngạc
 • ,
 • ngu ngốc

Examples of using

Tom wanted Mary to pose in the nude for his painting, but she refused to do so.
Tom muốn Mary chụp ảnh khỏa thân cho bức tranh của anh ấy, nhưng cô ấy từ chối.
When you pose a question, you expect an answer.
Khi bạn đặt ra một câu hỏi, bạn mong đợi một câu trả lời.
In Ankara, I made clear that America is not – and never will be – at war with Islam. We will, however, relentlessly confront violent extremists who pose a grave threat to our security.
Ở Ankara, tôi đã nói rõ rằng nước Mỹ không phải là – và sẽ không bao giờ có – gây chiến với Hồi giáo. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không ngừng đối đầu với những kẻ cực đoan bạo lực, những kẻ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh của chúng ta.