Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "popper" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "popper" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Popper

[Popper]
/pɑpər/

noun

1. British philosopher (born in austria) who argued that scientific theories can never be proved to be true, but are tested by attempts to falsify them (1902-1994)

  synonym:
 • Popper
 • ,
 • Karl Popper
 • ,
 • Sir Karl Raimund Popper

1. Nhà triết học người anh (sinh ra ở áo) đã lập luận rằng các lý thuyết khoa học không bao giờ có thể được chứng minh là đúng, nhưng được kiểm tra bằng các nỗ lực làm sai lệch chúng (1902-1994)

  từ đồng nghĩa:
 • Popper
 • ,
 • Karl Popper
 • ,
 • Ngài Karl Raimund Popper

2. A container of stimulant drug (amyl nitrate or butyl nitrite)

  synonym:
 • popper

2. Một thùng chứa thuốc kích thích (amyl nitrate hoặc butyl nitrite)

  từ đồng nghĩa:
 • popper

3. A container for cooking popcorn

  synonym:
 • popper

3. Một hộp đựng bỏng ngô nấu ăn

  từ đồng nghĩa:
 • popper