Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pollution" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "ô nhiễm" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pollution

[Ô nhiễm]
/pəluʃən/

noun

1. Undesirable state of the natural environment being contaminated with harmful substances as a consequence of human activities

  synonym:
 • pollution

1. Tình trạng không mong muốn của môi trường tự nhiên bị ô nhiễm các chất có hại do hoạt động của con người

  từ đồng nghĩa:
 • ô nhiễm

2. The state of being polluted

  synonym:
 • befoulment
 • ,
 • defilement
 • ,
 • pollution

2. Tình trạng bị ô nhiễm

  từ đồng nghĩa:
 • phạm lỗi
 • ,
 • ô u
 • ,
 • ô nhiễm

3. The act of contaminating or polluting

 • Including (either intentionally or accidentally) unwanted substances or factors
  synonym:
 • contamination
 • ,
 • pollution

3. Hành vi gây ô nhiễm hoặc gây ô nhiễm

 • Bao gồm (cố ý hoặc vô tình) các chất hoặc yếu tố không mong muốn
  từ đồng nghĩa:
 • ô nhiễm

Examples of using

The pollution worsens with each year.
Tình trạng ô nhiễm trở nên tồi tệ hơn mỗi năm.
Tokyo's air pollution problem is even worse than that of New York.
Vấn đề ô nhiễm không khí của Tokyo thậm chí còn tồi tệ hơn cả New York.
The lecturer spoke on pollution problems.
Giảng viên phát biểu về vấn đề ô nhiễm.