Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pointed" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "chỉ" vào tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pointed

[Chỉ]
/pɔɪntɪd/

adjective

1. Having a point

  synonym:
 • pointed

1. Có một điểm

  từ đồng nghĩa:
 • nhọn

2. Direct and obvious in meaning or reference

 • Often unpleasant
 • "A pointed critique"
 • "A pointed allusion to what was going on"
 • "Another pointed look in their direction"
  synonym:
 • pointed

2. Trực tiếp và rõ ràng về ý nghĩa hoặc tài liệu tham khảo

 • Thường khó chịu
 • "Một bài phê bình nhọn"
 • "Một ám chỉ nhọn về những gì đang xảy ra"
 • "Một cái nhìn nhọn khác theo hướng của họ"
  từ đồng nghĩa:
 • nhọn

Examples of using

Tom pointed at the restaurant across the street.
Tom chỉ vào nhà hàng bên kia đường.
Mr. Kennedy pointed out our mistakes.
Ông Kennedy đã chỉ ra những sai lầm của chúng tôi.
Cats have pointed ears.
Mèo có tai nhọn.