Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plead" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "lời biện hộ" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Plead

[Lời cầu xin]
/plid/

verb

1. Appeal or request earnestly

 • "I pleaded with him to stop"
  synonym:
 • plead

1. Kháng cáo hoặc yêu cầu nghiêm túc

 • "Tôi đã cầu xin anh ta dừng lại"
  từ đồng nghĩa:
 • cầu xin

2. Offer as an excuse or plea

 • "She was pleading insanity"
  synonym:
 • plead

2. Cung cấp như một cái cớ hoặc lời cầu xin

 • "Cô ấy đã cầu xin sự điên rồ"
  từ đồng nghĩa:
 • cầu xin

3. Enter a plea, as in courts of law

 • "She pleaded not guilty"
  synonym:
 • plead

3. Nhập một lời biện hộ, như tại tòa án của pháp luật

 • "Cô ấy không nhận tội"
  từ đồng nghĩa:
 • cầu xin

4. Make an allegation in an action or other legal proceeding, especially answer the previous pleading of the other party by denying facts therein stated or by alleging new facts

  synonym:
 • plead

4. Đưa ra cáo buộc trong một hành động hoặc thủ tục pháp lý khác, đặc biệt là trả lời lời biện hộ trước đó của bên kia bằng cách từ chối các sự kiện được nêu trong đó hoặc bằng cách cáo buộc các sự kiện mới

  từ đồng nghĩa:
 • cầu xin

Examples of using

I plead not guilty.
Tôi không nhận tội.
I plead guilty.
Tôi nhận tội.
I plead guilty.
Tôi nhận tội.