Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "planner" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ planner sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Planner

[Người lập kế hoạch]
/plænər/

noun

1. A person who makes plans

  synonym:
 • planner
 • ,
 • contriver
 • ,
 • deviser

1. Một người lập kế hoạch

  từ đồng nghĩa:
 • kế hoạch
 • ,
 • contriver
 • ,
 • người phát minh

2. A notebook for recording appointments and things to be done, etc.

  synonym:
 • planner

2. Một cuốn sổ ghi chép các cuộc hẹn và những việc cần làm, v.v.

  từ đồng nghĩa:
 • kế hoạch