Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pit" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "pit" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pit

[Hố]
/pɪt/

noun

1. A sizeable hole (usually in the ground)

 • "They dug a pit to bury the body"
  synonym:
 • pit
 • ,
 • cavity

1. Một lỗ lớn (thường ở trên mặt đất)

 • "Họ đào một cái hố để chôn xác"
  từ đồng nghĩa:
 • hố
 • ,
 • khoang

2. A concavity in a surface (especially an anatomical depression)

  synonym:
 • pit
 • ,
 • fossa

2. Một sự đồng nhất trong một bề mặt (đặc biệt là trầm cảm giải phẫu)

  từ đồng nghĩa:
 • hố
 • ,
 • fossa

3. The hard inner (usually woody) layer of the pericarp of some fruits (as peaches or plums or cherries or olives) that contains the seed

 • "You should remove the stones from prunes before cooking"
  synonym:
 • stone
 • ,
 • pit
 • ,
 • endocarp

3. Lớp cứng bên trong (thường là gỗ) của màng ngoài của một số loại trái cây (như đào hoặc mận hoặc anh đào hoặc ô liu) có chứa hạt

 • "Bạn nên loại bỏ đá khỏi mận trước khi nấu"
  từ đồng nghĩa:
 • đá
 • ,
 • hố
 • ,
 • nội tâm

4. (christianity) the abode of satan and the forces of evil

 • Where sinners suffer eternal punishment
 • "Hurl'd headlong...to bottomless perdition, there to dwell"- john milton
 • "A demon from the depths of the pit"
 • "Hell is paved with good intentions"-dr. johnson
  synonym:
 • Hell
 • ,
 • perdition
 • ,
 • Inferno
 • ,
 • infernal region
 • ,
 • nether region
 • ,
 • pit

4. (kitô giáo) nơi ở của satan và các thế lực xấu xa

 • Nơi tội nhân phải chịu hình phạt vĩnh cửu
 • "Hurl'd headlong...đến sự hư hỏng không đáy, ở đó để sống "- john milton
 • "Một con quỷ từ sâu trong hố"
 • "Địa ngục được lát bằng những ý định tốt" -dr. johnson
  từ đồng nghĩa:
 • Địa ngục
 • ,
 • sự hư hỏng
 • ,
 • vùng vô sinh
 • ,
 • khu vực nether
 • ,
 • hố

5. An enclosure in which animals are made to fight

  synonym:
 • pit

5. Một bao vây trong đó động vật được tạo ra để chiến đấu

  từ đồng nghĩa:
 • hố

6. (commodity exchange) the part of the floor of a commodity exchange where trading in a particular commodity is carried on

  synonym:
 • pit

6. (trao đổi hàng hóa) một phần của sàn giao dịch hàng hóa nơi giao dịch trong một mặt hàng cụ thể được thực hiện

  từ đồng nghĩa:
 • hố

7. (auto racing) an area at the side of a racetrack where the race cars are serviced and refueled

  synonym:
 • pit

7. (tự động đua) một khu vực ở bên cạnh đường đua nơi những chiếc xe đua được phục vụ và tiếp nhiên liệu

  từ đồng nghĩa:
 • hố

8. A trap in the form of a concealed hole

  synonym:
 • pit
 • ,
 • pitfall

8. Một cái bẫy dưới dạng một cái lỗ che giấu

  từ đồng nghĩa:
 • hố
 • ,
 • cạm bẫy

9. A surface excavation for extracting stone or slate

 • "A british term for `quarry' is `stone pit'"
  synonym:
 • pit
 • ,
 • quarry
 • ,
 • stone pit

9. Đào bề mặt để khai thác đá hoặc đá phiến

 • "Một thuật ngữ của anh cho 'mỏ đá' là 'hố đá'"
  từ đồng nghĩa:
 • hố
 • ,
 • mỏ đá
 • ,
 • hố đá

10. Lowered area in front of a stage where an orchestra accompanies the performers

  synonym:
 • orchestra pit
 • ,
 • pit

10. Hạ thấp khu vực trước một sân khấu nơi một dàn nhạc đồng hành cùng các nghệ sĩ

  từ đồng nghĩa:
 • dàn nhạc
 • ,
 • hố

11. A workplace consisting of a coal mine plus all the buildings and equipment connected with it

  synonym:
 • colliery
 • ,
 • pit

11. Một nơi làm việc bao gồm một mỏ than cộng với tất cả các tòa nhà và thiết bị được kết nối với nó

  từ đồng nghĩa:
 • tập thể
 • ,
 • hố

verb

1. Set into opposition or rivalry

 • "Let them match their best athletes against ours"
 • "Pit a chess player against the russian champion"
 • "He plays his two children off against each other"
  synonym:
 • pit
 • ,
 • oppose
 • ,
 • match
 • ,
 • play off

1. Đặt thành đối lập hoặc cạnh tranh

 • "Hãy để họ phù hợp với các vận động viên tốt nhất của họ chống lại chúng ta"
 • "Đánh một người chơi cờ chống lại nhà vô địch nga"
 • "Anh ấy đóng vai hai đứa con của mình chống lại nhau"
  từ đồng nghĩa:
 • hố
 • ,
 • phản đối
 • ,
 • trận đấu
 • ,
 • chơi đi

2. Mark with a scar

 • "The skin disease scarred his face permanently"
  synonym:
 • scar
 • ,
 • mark
 • ,
 • pock
 • ,
 • pit

2. Đánh dấu bằng một vết sẹo

 • "Bệnh da sẹo mặt vĩnh viễn"
  từ đồng nghĩa:
 • sẹo
 • ,
 • đánh dấu
 • ,
 • pock
 • ,
 • hố

3. Remove the pits from

 • "Pit plums and cherries"
  synonym:
 • pit
 • ,
 • stone

3. Loại bỏ các hố từ

 • "Thân mận và anh đào"
  từ đồng nghĩa:
 • hố
 • ,
 • đá

Examples of using

"Father! What happened?" "I saved Hyrule from Ganon's pit!" "Well done, Your Majesty... but father, what about Link?"
"Cha! Chuyện gì đã xảy ra?" "Tôi đã cứu Hyrule khỏi hố của Ganon!" "Làm tốt lắm, thưa bệ hạ ... nhưng thưa cha, còn Link thì sao?"
Be careful not to swallow the pit.
Cẩn thận không nuốt hố.
I dug a pit.
Tôi đào một cái hố.