Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "piles" into Vietnamese language

Dịch nghĩa & định nghĩa từ "cọc" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Piles

[Cọc]
/paɪlz/

noun

1. Pain caused by venous swelling at or inside the anal sphincter

  synonym:
 • hemorrhoid
 • ,
 • haemorrhoid
 • ,
 • piles

1. Đau do sưng tĩnh mạch ở hoặc bên trong cơ thắt hậu môn

  từ đồng nghĩa:
 • trĩ
 • ,
 • bệnh trĩ
 • ,
 • cọc

2. A large number or amount

 • "Made lots of new friends"
 • "She amassed stacks of newspapers"
  synonym:
 • tons
 • ,
 • dozens
 • ,
 • heaps
 • ,
 • lots
 • ,
 • piles
 • ,
 • scores
 • ,
 • stacks
 • ,
 • loads
 • ,
 • rafts
 • ,
 • slews
 • ,
 • wads
 • ,
 • oodles
 • ,
 • gobs
 • ,
 • scads
 • ,
 • lashings

2. Một số lượng lớn hoặc số lượng

 • "Đã có rất nhiều bạn mới"
 • "Cô ấy đã tích lũy được rất nhiều tờ báo"
  từ đồng nghĩa:
 • tấn công
 • ,
 • hàng chục
 • ,
 • đống
 • ,
 • nhiều
 • ,
 • cọc
 • ,
 • điểm số
 • ,
 • ngăn xếp
 • ,
 • tải
 • ,
 • ,
 • giết người
 • ,
 • wads
 • ,
 • oodles
 • ,
 • gobs
 • ,
 • cá nục
 • ,
 • dây buộc

Examples of using

Rake the leaves into piles and we'll burn them.
Cào lá thành đống, chúng ta sẽ đốt chúng.
Tom has piles of money.
Tom có hàng đống tiền.
They're replacing the rotten piles under the bridge.
Họ đang thay thế những đống đổ nát dưới cầu.