Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pickup" into Vietnamese language

Ý nghĩa dịch thuật & định nghĩa của từ "đón" sang tiếng Việt

EnglishVietnamese

Pickup

[Đón]
/pɪkəp/

noun

1. A light truck with an open body and low sides and a tailboard

  synonym:
 • pickup
 • ,
 • pickup truck

1. Một chiếc xe tải nhẹ với thân mở và các mặt thấp và một cái đuôi

  từ đồng nghĩa:
 • đón
 • ,
 • xe bán tải

2. A warrant to take someone into custody

 • "Put out a pickup on that man"
  synonym:
 • pickup

2. Lệnh bắt giữ ai đó

 • "Đưa ra một chiếc bán tải trên người đàn ông đó"
  từ đồng nghĩa:
 • đón

3. Anything with restorative powers

 • "She needed the pickup that coffee always gave her"
  synonym:
 • pickup
 • ,
 • pick-me-up

3. Bất cứ điều gì với sức mạnh phục hồi

 • "Cô ấy cần chiếc xe bán tải mà cà phê luôn đưa cho cô ấy"
  từ đồng nghĩa:
 • đón
 • ,
 • đón tôi

4. A casual acquaintance

 • Often made in hope of sexual relationships
  synonym:
 • pickup

4. Một người quen

 • Thường được thực hiện với hy vọng các mối quan hệ tình dục
  từ đồng nghĩa:
 • đón

5. The attribute of being capable of rapid acceleration

 • "His car has a lot of pickup"
  synonym:
 • pickup
 • ,
 • getaway

5. Thuộc tính có khả năng tăng tốc nhanh

 • "Xe của anh ấy có rất nhiều xe bán tải"
  từ đồng nghĩa:
 • đón
 • ,
 • nơi nghỉ ngơi

6. Mechanical device consisting of a light balanced arm that carries the cartridge

  synonym:
 • tone arm
 • ,
 • pickup
 • ,
 • pickup arm

6. Thiết bị cơ khí bao gồm một cánh tay cân bằng ánh sáng mang hộp mực

  từ đồng nghĩa:
 • cánh tay
 • ,
 • đón
 • ,
 • cánh tay đón

7. An electro-acoustic transducer that is the part of the arm of a record player that holds the needle and that is removable

  synonym:
 • cartridge
 • ,
 • pickup

7. Một bộ chuyển đổi điện âm là một phần của cánh tay của một máy ghi âm giữ kim và có thể tháo rời

  từ đồng nghĩa:
 • hộp mực
 • ,
 • đón

8. The act or process of picking up or collecting from various places

 • "Garbage pickup is on mondays and thursdays"
  synonym:
 • pickup

8. Hành động hoặc quá trình nhặt hoặc thu thập từ nhiều nơi khác nhau

 • "Lấy rác là vào thứ hai và thứ năm"
  từ đồng nghĩa:
 • đón

9. The act of taking aboard passengers or freight

  synonym:
 • pickup

9. Hành vi đưa hành khách lên tàu hoặc vận chuyển hàng hóa

  từ đồng nghĩa:
 • đón

Examples of using

Then what is this I wonder? If it isn't dodgy door-to-door sales then could it be a new kind of pickup technique for the ladies?
Sau đó, điều này tôi tự hỏi là gì? Nếu nó không phải là doanh số bán hàng tận nhà thì nó có thể là một loại kỹ thuật bán tải mới cho phụ nữ?